กุมารเณรแก้ว วัดท่าสูง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สั่งพิมพ์
60452137_1260209147463261_1417359376846422016_n
60350021_1260209184129924_5515382128604348416_n
60337698_1260209164129926_8135076084812087296_n
60146684_1260209204129922_8763849263902883840_n
60112241_1260209107463265_1309308707032530944_n
60927470_1260209237463252_8880521762735915008_n
60141308_1260209227463253_7988844229478580224_n
คำอธิบาย

กุมารเณรแก้ว วัดท่าสูง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
พระครูปัญญากิตตยาธร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
วัดท่าสูง ตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

บันทึกจดหมายเหตุแห่งธรรม
พระพุทธศาสนาจะเจริญมั่นคงอยู่ได้นานแสนนาน มิใช่เพียงแต่ศาสนธรรมอย่างเดียว จะต้องประกอบกันหลาย ๆ อย่าง เช่น
ศาสนบุคคล ศาสนพิธี ศาสนธรรม ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ ซึ่งสิ่งดังกล่าว ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ หรือ ผู้ที่บวชเข้ามาสืบอายุพระ
พุทธศาสนา จะต้องศึกษาให้เข้าใจ ถ้าหากว่าเจอคำถามของเด็ก ๆ รุ่นหลังถามว่า (คำว่าศาสนพิธี ศาสนบุคคล เหล่านี้เป็นต้น หมาย
ความว่าอย่างไร) ถ้าหากเราไม่ศึกษาไว้บ้างจะเอาอะไรอธิบายให้เด็ก ๆ หรือคนรุ่นหลัง ๆ ได้มีความรู้จากเราบ้าง นี่คือ วิทยาทาน
หรือธรรมทานส่วนหนึ่ง

วัดท่าสูง เป็นวันพัทธสีมาถูกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ตามหลักฐาน ส.ค. 1 เลขที่ 281 วัดท่าสูง นับ
อายุสองร้อยปีเศษ มีเนื้อที่ดินเป็นศาสนสมบัติของวัดจำนวน 76 ไร่ - งาน 30 ตารางวา พ.ศ. 2498 เป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำ
พรรษาตลอดมาไม่ขาด ประมาณ 181 ปี ปัจจุบันเมื่อพิจารณาดูตามหลักฐานที่มีปรากฎที่ฝาผนังอุโบสถ วัดท่าสูงพัทธสีมา มีอุโบสถ
เรียบร้อย ที่ฝาผนังอุโบสถมีตัวหนังสือเขียนเป็นหนังสือโบราณลบเลือนไปตามกาลเวลา ปฏิสังขรณ์มาเมื่อปี พ.ศ. 2380
ตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่สืบทอดกันมาว่า เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ ประมาณสามร้อยปีเศษมาแล้ว เดิมเรียกชื่อว่า วัดท่า
สูงนอก กับ วัดท่าสูงใน หรือวัดพระนอก - วัดพระใน หรือชาวบ้านสมัยก่อนเรียกกันว่า วัดพี่ วัดน้อง
เดิมทีนั้นมีพี่น้องสองคน คนพี่เป็นผู้หญิงชื่อเอียด หรือยายเอียด (ชื่อจริง คือ เจ้าหญิงสุวรรณีมหาเทวี) คนน้องเป็นผู้ชาย ชื่อเลา หรือ
ตาขรัวเลา (ชื่อจริง คือ เจ้าชายนสิโรดม) ทั้งสองคนพี่น้องนี้ เป็นเชื้อสายปลายกษัตริย์ เป็นลูกของนางสนมเอกที่ 8 ในสมัยพระเจ้า
อู่ทอง (พระรามาธิบดีที่ 1) เป็นโอรสของพระเจ้าวิชัยศรี กับพระชายา แคว้นสุพรรณบุรี สมภพเมื่อ พ.ศ. 1857 ปฐมกษัตริย์
ของกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893 สร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี และ พ.ศ. 1912 ได้รวบรวมอาณาจักรต่าง ๆ ขึ้น รวมเป็นหัว
เมือง สุโขทัย ลพบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช จันทบุรี ตะนาวศรี มะละกา รวมเข้าไว้ในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ทั้งสอง
องค์เป็นลูกของนางสนมเอก ในสมัยพระเจ้าอู่ทองปกครองอยู่ ถึงเมืองนครศรีธรรมราช และทั้งสององค์นี้ยังไม่มีครอบครัว เพราะ
ท่านทั้งสองไม่ได้แต่งงานกับใคร เมื่อทั้งสององค์นี้ได้รับอสังหาริมทรัพย์ คือ ที่ดินที่เป็นมรดกสืบมา คือ ที่ดินที่ตั้งวัดท่าสูงนี้เอง ทั้ง
สององค์จึงได้อุทิศถวายที่ดินของตนเองสร้างวัดร่วมกัน แล้วอุทิศตนเป็นนักบวช พี่สาวบวชเป็นแม่ชี น้องชายบวชเป็นพระ ส่วน
ที่ดินที่สร้างวัดนั้นแบ่งสร้าง ส่วนทางทิศเหนือเป็นของแม่ชีเอียด พี่สาว เรียกว่า วัดท่าสูงนอก ส่วนทางทิศใต้เป็นของพระเลา หรือ
ตาขรัวเลาน้องชาย เรียกว่า วัดท่าสูงใน เป็นวัดพัทธสีมา มีอุโบสถพระประธานสมบูรณ์ทั้งสองวัด
ตามหลักฐานสร้างแบบสมัยพระเจ้าอู่ทอง วัดท่าสูงนอก พระประธานผันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก วัดท่าสูงใน พระพักตร์ไป
ทางทิศตะวันออก มีพระเจดีย์หน้าอุโบสถ 9 องค์ เจดีย์ชำรุดปรากฎมีการบูรณะ สมัยพระอธิการเฉย เมื่อปี 2454-2456 ตามหลัก
ฐานให้ปรากฎอยู่เป็นวัดเก่าแก่โบราณประมาณหกร้อยปีเศษมาแล้ว ต่อมาวัดท่าสูงในได้หมดสภาพลง เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก ปี พ
.ศ. 2310 และต่อมาวัดท่าสูงก็ได้บูรณะขึ้นมาอีกเมื่อปี พ.ศ. 2380
วัดท่าสูงนอกได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้าง มีเนื้อที่ดิน 56 ไร่ - งาน 56 ตารางวา ส่วนวัดท่าสูงใน หรือ วัดปัจจุบันนี้ ขึ้นทะเบียนเป็น
วัดที่มีพระสงฆ์ปกครอง และมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอดมาไม่เคยขาด (พรรษาหนึ่ง ๆ ไม่ต่ำกว่า 20 รูป)
ลำดับเจ้าอาวาส
รูปที่ 1. พระอธิการขาว เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก
เป็น พ.ศ.2380-2386 รวม 6 ปี
รูปที่ 2. พระอธิการขัน
เป็น พ.ศ.2387-2398 รวม 11 ปี
รูปที่ 3. พระอธิการทอง ( อุปัชฌาย์ทอง ) อายุ 96 พรรษา 62 เป็น พ.ศ.2398-2442 รวม 45 ปี
รูปที่ 4. พระอธิการเฉย อายุ 82 พรรษา 54
เป็น พ.ศ.2444-2481 รวม 37 ปี
รูปที่ 5. พระครูอาทรสังฆกิจ ( คต อินฺทโชโต ) อายุ 64 พรรษา 44 เป็น พ.ศ.2475-2509 รวม 34 ปี
รูปที่ 5. พระครูประสิทธิถาวรการ ( ใหญ่ ติสฺสโร ) อายุ 64 พรรษา 44 เป็น พ.ศ. 2510-2522 รวม 12 ปี
รูปที่ 6. พระครูไพศาลชัยธรรม ( สงวน ชยธมฺโม ) อายุ 71 พรรษา 51 เป็น พ.ศ. 2522-2546 รวม 24 ปี
8. พระอธิการสวัสดิ์ ปสนฺโน อายุ 63 พรรษา
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2546
ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 รวม 7 ปี
9. พระครูปัญญากิตตยาธร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พระครูปัญญากิตตยาธร ฉายา กิตติปญโญ อายุ 33 พรรษา 13 วิทยฐานะ น.ธ. เอก ม. 6 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดท่าสูง
เจ้าคณะตำบลสระแก้ว เดิมชื่อ ธวัชชัย เมืองแก้ว เกิดวันจันทร์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีฉลู วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
• บรรพชา วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ 2542 อายุ 14 ปี ณ วัดท่าสูง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
พระครูไพศาลชัยธรรม เจ้าคณะตำบลท่าศาลา เจ้าอาวาสวัดท่าสูง เป็นพระอุปัชฌาย์
• อุปสมบท วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2549 ณ วัดท่าสูง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระครูสุ
วรรณสารธารี เจ้าอาวาสวัดพระอาสน์ เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูวรดิตถานุรักษ์ รองเจ้าอาวาสวัดพระอาสน์ เจ้าคณะอำเภอท่าศาลา - นบพิตำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
พระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการสวัสดิ์ ปสนโน เจ้าอาวาสวัดท่าสูง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอนุสาวนาจารย์
งานปกครอง
พ.ศ. 2550 เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าศาลา
พ.ศ. 2550 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าสูงเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2552 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าสูง ครั้งที่สอง
พ.ศ. 2553 เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสูง
พ.ศ. 2553 เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา - นบพิตำ
พ.ศ. 2559 เป็นรักษาการเจ้าคณะตำบลนบพิตำ
พ.ศ. 2560 เป้นเจ้าคณะตำบลสระแก้ว
สมณะศักดิ์
พ.ศ. 2552 เป็นฐานาที่ พระครูวินัยธร
พ.ศ. 2557 เป็นฐานาที่ พระปลัด
พ.ศ. 2558 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูปัญญากิตตยาธร เจ้าอาวาสวัดราชชั้นโท
งานก่อสร้างและงานบูรณะ วัดท่าสูง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – 2560 เป็นเงินกว่า 25 ล้านบาท
สืบมาจนถึงปัจจุบัน วัดท่าสูงนี้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปตลอดมาจนถึงทุกวันนี้

กุมารเณรแก้ว วัดท่าสูง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้
บูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องหาดใหญ่
ร้านกุมารทอง๙มหาเศรษฐี
บ้านลูกกรอกซ่า กุมารทอง
กำลังได้รับความนิยมในตอนนี้
และที่สำคัญ บูชาได้ที่ เว็บ

http://www.zoonphra.com/amulet/store.php?storeno=s090
http://amuletlives.com/
http://www.watkhongkhaleab.net
http://www.xn--12cm1cybk5d6a9b.com/

ชื่อบัญชี นิพัทร์ เกตุ แก้ว
เลขที่บัญชี 517-2031-228
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา ช่องเขา มอ.หาดใหญ่
E-Mail 3gpat@hotmail.co.th
เบอร์โทร 0887850165
https://line.me/R/ti/p/%40khq8466g
LINE ID 3gpat
ผ่านLine click
https://line.me/ti/p/Qb26h1OJ6e